Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

Odborný seminář s akreditací MŠMT: Jak účinně pracovat se stresem

Pracovníci pomáhajících profesí, tedy i pedagogové a ředitelé škol a školských zařízení, jsou v podstatě na denní bázi vystaveni zvýšené psychické zátěži vlivem četných stresujících situací, jimž musejí čelit. Díky našemu semináři, který se uskuteční v úterý 22. ledna 2019, vedenému doc. MUDr. Petrem Zachem, CSc., zjistíte, jak podobným situacím předcházet, popřípadě jakými prostředky a způsoby s nimi úspěšně bojovat.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce školy a rodiny

Optimální spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci dítěte v mateřské škole je nezbytnou podmínkou hladkého průběhu (nejen) preprimárního vzdělávacího procesu, přičemž alfou a omegou je v tomto smyslu kvalitní a bezproblémová komunikace mezi školou a rodinou. Chcete-li nastavit komunikační procesy tak, aby vyhovovaly oběma zúčastněným stranám, a vyvarovat se chyb a přešlapů, jež mohou vést k nedorozuměním a vzájemnému nepochopení, přijměte pozvání na seminář, který se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 v pražské ZŠ pro žáky s poruchami zraku pod vedením Evy Kubeczkové, lektorky s dlouholetou praxí v pozici učitelky i ředitelky MŠ.


Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce

http://vzdelavameskoly.cz/images/brain-web.jpg

Tento seminář proběhl 14. listopadu 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Celostátní konference s akreditací MŠMT: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role

Úspěšná ředitelská konference, již navštívilo bezmála 270 účastníků, se konala v pondělí 22. října 2018. Děkujeme za váš zájem, přízeň i milé ohlasy. Obzvláštní poděkování patří všem, kteří v rámci benefiční kávy přispěli na neziskovou organizaci DŮM TŘÍ PŘÁNÍ. Vybralo se celkem 3137 Kč, jež byly zaslány na účet veřejné sbírky č. 7540257001/5500. Těšíme se na opětovné setkání na jaře 2019.

Odborný seminář: Řízení ZŠ a SŠ ve světle platné legislativy

Tento seminář proběhl 12. října 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.