Vzdělávání pro školy i rodiny
Celostátní konference s akreditací MŠMT: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek – aktuálně v roce 2018

Celostátní konference pro ředitelky a ředitele MŠ

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JAZYKEM

ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK

Nově, aktuálně, spolehlivě a s jistotou i v roce 2018

Kdy: pondělí 19. března 2018 od 8.30 do 17 h (od 7.30 do 8.30 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: konferenční sál 4* hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

 

ÚVOD

Jelikož pozice ředitelky a ředitele mateřské školy klade nemalé nároky na řízení příslušné organizace, a to ve smyslu provozně-organizačním, ekonomickém, administrativním, personálním i pedagogickém, zaměří se program jarní konference na objasnění, zdůraznění, shrnutí či rekapitulaci těch nejdůležitějších povinností nahlížených zejména legislativní optikou.

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM A LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Program konference se zaměří na:

 1. Nejdůležitější povinnosti ředitelky MŠ z hlediska školského zákona a souvisejících předpisů (povinnost a formy plnění předškolního vzdělávání, související povinnosti zákonného zástupce, otázky sankcí, úlohy přestupkové obecní komise či OSPOD; docházka dětí mladších 3 let do MŠ; aplikace inkluzivní novely vč. tzv. druhé novely z počátku roku 2018…).
 2. Oblasti spolupráce ředitelky MŠ a zřizovatele (personální oblast MŠ – problematika konkurzních řízení, jmenování ředitele, platový výměr, odměny; strategické plánování, zapojení do MAP, případně do ITI; hospodaření MŠ jako příspěvkové organizace; specifika aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv; MŠ jako orgán veřejné moci; obecné nařízení na ochranu osobních údajů, problematika GDPR…).
 3. GDPR v praxi ředitelů MŠ (základní informace o GDPR; osobní údaje a další klíčové pojmy; nové povinnosti při zpracování osobních údajů; promítnutí GDPR do praxe škol; pověřenec pro ochranu osobních údajů…).
 4. Bezpečnost především aneb Rizikové body v provozu mateřské školy (BOZP v MŠ, základní právní předpisy a jejich aplikace v praxi; prevence ohrožení života a zdraví při dohledu nad dětmi – vyhledávání, hodnocení a odstranění rizik; zpracování školních úrazů…).
 5. Správní řízení a jeho vliv na chod mateřské školy (dopady novely školského zákona na přijímání dětí do mateřské školy – změna termínu zápisu, povinný poslední ročník, přednostní přijetí dítěte dle věku; další druhy správního řízení – ukončení předškolního vzdělávání, ukončení individuálního vzdělávání dítěte; založení a vedení spisu; tvorba související dokumentace…).
 6. Pracovněprávní a personální předpisy a tvorba vnitřních směrnic MŠ (dikce zákoníku práce a souvisejících předpisů ve vztahu k práci ředitele MŠ; dopady legislativních změn na zaměstnávání a odměňování zaměstnanců; pravidla zaměstnávání pracovníků na dobu určitou; otázka dalšího pracovněprávního vztahu ředitele; zaměstnávání asistentů pedagoga; vnitřní směrnice – proč a jak je tvořit, základní pravidla tvorby, platnost a účinnost vnitřní směrnice…).

Z lektorů přislíbili účast:

 1. Mgr. Pavla Katzová, právnička věnující se dlouhodobě oblasti školství, zkušená, erudovaná a oblíbená lektorka, bývalá vrchní ředitelka sekce legislativy a práva MŠMT, nyní tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
 2. Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic s bohatou pedagogickou i lektorskou praxí a dlouholetými zkušenosti s řízením 57 příspěvkových organizací ve školství, kultuře, cestovním ruchu, zdravotnictví a v sociálních službách.
 3. Mgr. Klára Valentová, advokátka specializující se na oblast pracovního práva a ochrany osobních údajů. Pracovala v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers a advokátních kancelářích Ambruz & Dark a Deloitte Legal. Byla členkou pracovní skupiny České bankovní asociace pro ochranu osobních údajů. Od r. 2012 působí v advokátní kanceláři Vilímková, Dudák & Partners.
 4. Pavel Soukup, odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti prevence rizik, bezpečnostní a požární technik působící od r. 2001 jako poradce pro ředitele v oblasti BOZP a PO, a to se specializací na školská zařízení (zejm. MŠ a ZŠ) v úrazové prevenci.
 5. RNDr. Ing. Eva Urbanová, odborná asistentka na PedF UK, zkušená lektorka a v letech 2001–2017 referentka organizace školství, metodička spisové služby a datových schránek na Krajském úřadě Středočeského kraje.
 6. Mgr. Pavel Zeman, bývalý ředitel školského úřadu a vedoucí odboru školství Krajského úřadu České Budějovice, erudovaný školitel a lektor v oblasti řízení a hospodaření škol a školských zařízení, který se této činnosti věnuje již od r. 2002.

                                        Změna programu i lektorského obsazení vyhrazena

 

CÍL KONFERENCE

Smyslem této celodenní akce v trvání 9 vyučovacích hodin je pomoci ředitelkám a ředitelům mateřských škol (a jejich zástupkyním a zástupcům) zorientovat se v husté síti zákonů, vyhlášek a dalších souvisejících závazných právních předpisů, správně je používat v praxi, včas zohlednit a aplikovat legislativní změny, vyvarovat se chyb a dezinterpretací, a především se hladce, bezchybně a s jistotou zhostit komplexní řídicí role ve všech klíčových oblastech činnosti, působnosti a zodpovědnosti vedoucího pracovníka školy.

 

BENEFITY A CENA KONFERENCE

V rámci ranní prezence obdržíte tištěný sborník přednášek a po absolvování akce osvědčení potvrzující vaši účast na celostátní konferenci s akreditací MŠMT; taktéž získáte přístup ke stažení veškerých přednášek a vzorových formulářů v elektronické podobě. Kromě renomovaných odborníků s bohatou praxí, kteří jsou zárukou informačně cenného a nabitého programu, se můžete těšit na podnětné setkání v příjemné a pohodové atmosféře, skvělý kulinářský zážitekdárky od partnerů, osobní dárek od pořadatelky konference či závěrečné losování o zajímavé ceny.

Konference se koná v reprezentativním prostředí čtyřhvězdičkového hotelu s celodenním občerstvením zahrnujícím i bohaté obědové čtyřchodové menu, a to za cenu 1990 Kč. Cena je konečná, neobsahuje žádné skryté poplatky!

 

NA KONFERENCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!

 

Hlavním partnerem konference je Park Mirakulum.

PARK MIRAKULUM