Vzdělávání pro školy i rodiny
Celodenní seminář s akreditací MŠMT: Správní řízení v mateřské škole

 

K základním povinnostem ředitelek a ředitelů mateřských škol patří též správní řízení, které nebývá vždy právě jednoduché a na aktuálnosti nabývá zejména v souvislosti s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání. Zvláštní pozornost a péči si zaslouží především po novele školského zákona, jež zavedla povinný poslední ročník předškolního vzdělávání a povinnost přednostního přijímání dětí podle věku a místa trvalého pobytu do obecních mateřských škol. 

Chcete-li se ujistit o správnosti jednotlivých kroků správního řízení, pak neváhejte a zúčastněte se celodenního odborného semináře v trvání 8 vyučovacích hodin (od 9 do 15.30 h).

Seminář se uskuteční v pondělí 16. dubna 2018 a povede jej RNDr. Ing. Eva Urbanová, odborná asistentka na PedF UK v Praze, zkušená lektorka s dlouholetou praxí referentky organizace školství a metodičky spisové služby a datových schránek (v letech 2001–2017) na Krajském úřadě Středočeského kraje.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok

 • Základní právní předpisy při rozhodování ředitele mateřské školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).
 • Prováděcí předpisy týkající se přijímání dětí (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).
 • Stanovení kritérií přijetí (věk, trvalé bydliště).
 • Podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti (identifikace účastníka řízení a jeho zástupce, čeho se žádost týká, co se požaduje).
 • Účastníci řízení (uchazeč o vzdělávání) a jejich zastoupení (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec).
 • Založení správního spisu (tvorba sběrného archu) a jeho vedení (dokumentace průběhu správního řízení).
 • Tvorba dokumentů patřících do spisu (přihláška, rozhodnutí), jejich podepisování (ředitel školy nebo jiná oprávněná osoba), užívání razítek (úřední razítko, běžné razítko).

Odpolední blok

 • Náležitosti rozhodnutí/usnesení (výrok, odůvodnění, poučení) a dalších dokumentů ve spisu (přihláška).
 • Evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby).
 • Oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ (zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole, příp. na internetových stránkách školy).
 • Odesílání dokumentů ve správním řízení (datová schránka, pošta, osobně), jejich doručování, lhůty (pro doručení, pro odvolání).
 • Odvolací řízení (komu se odvolání doručuje, kdo rozhoduje o odvolání), autoremedura (změna původního zamítavého výroku ředitelem školy).
 • Ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů).
 • Aktuality k datu konání semináře.

 

CÍL SEMINÁŘE

Seminář si klade za cíl pomoci účastníkům zorientovat se v základních právních předpisech při rozhodování ředitele MŠ ve správním řízením, obeznámit je se správným postupem a jednotlivými procesními kroky u různých typů správního řízení, upozornit na vliv správního řízení na chod mateřské školy (přijímání dětí do mateřské školy – změna termínu zápisu, povinný poslední ročník, přednostní přijetí dítěte dle věku; ukončení předškolního vzdělávání, ukončení individuálního vzdělávání dítěte…) a také na aplikační nejasnosti i nejčastější pochybení, k nimž během správního řízení dochází. Zároveň krok za krokem a na konkrétních příkladech provede účastníky procesem založení a vedení spisu i tvorby související dokumentace.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

RNDr. Ing. Eva URBANOVÁ

 • Absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied, České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty životního prostředí, obor regionální environmentální správa, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor školský management a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie-geologie
 • září 2017 – dosud: odborná asistentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • září 2001 – srpen 2017: referentka organizace školství, metodička spisové služby a datových schránek na Krajském úřadě Středočeského kraje
 • září 2009 – červen 2010: učitelka ekologie na VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských technologií
 • srpen 2000 – červenec 2001: učitelka biologie, matematiky a fyziky na Sportovním gymnáziu a Gymnáziu v Kladně
 • únor 1998 – červen 1998: učitelka matematiky na ZŠ Lyčkovo nám. v Praze
 • od března 2010: lektorka různých vzdělávacích institucí v ČR v oblasti datových schránek, spisové služby, správního řízení

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení (dva coffee breaky + káva, čaj a voda po celý den), které bude založeno přímo v prostorách auly, a teplý oběd v jídelně ZŠ (mimo čas pravidelných obědů). Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály, psací potřeby a dárek a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře.

 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE.