Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání

Většina ředitelek a ředitelů mateřských škol téměř na každodenní bázi řeší problém, jak se co nejlépe zorientovat ve složité síti zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů souvisejících s řízením a organizací provozu předškolního zařízení a vedením týmu spolupracovníků (pedagogických i nepedagogických). Neméně důležitá je znalost a správná aplikace legislativy i v komunikaci se zákonnými zástupci dětí a zřizovatelem. Pakliže si v této oblasti nejste dokonale jistí v kramflecích, potřebujete získat aktuální, a hlavně relevantní informace, případně se chcete ujistit, že kroky, které v tomto směru podnikáte, jsou správné, pak neváhejte a zúčastněte se celodenního odborného semináře v trvání 8 vyučovacích hodin.

Seminář se uskuteční v pátek 5. října 2018 a povede jej Mgr. Pavla Katzová, právnička s dlouholetou praxí v oblasti školství, bývalá vrchní ředitelka sekce legislativy a práva MŠMT ČR, zkušená lektorka odborných seminářů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení i územní samosprávu a autorka řady příspěvků v periodickém i neperiodickém tisku.

 

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

 

Seminář se koná od 8.30 do 15.30 h (od 8 do 8.30 h probíhá prezence a ranní coffee break).

V průběhu semináře budou podrobně rozebrány aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání, vyplývající ze školského zákona a prováděcích právních předpisů.

 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (obsah příspěvku vychází z § 34, § 34a, § 34b, § 35, § 123, § 178 a § 179 školského zákona a z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) a s tím související povinnosti zákonného zástupce (sankce, přestupková obecní komise, OSPOD):
  • Právo na přednostní přijetí 3letého dítěte (účinnost od 1. 9. 2018) a 2letého dítěte podle místa trvalého pobytu do obecních mateřských škol
  • Zavedení školských obvodů obecních mateřských škol 
  • Určení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání (od 2. do 16. května) v dohodě se zřizovatelem
  • Související povinnosti zřizovatelů MŠ (spádové obvody, poskytnutí seznamu dětí mateřské škole v dostatečném předstihu)
  • Výjimka pro děti s hlubokým mentálním postižením
  • Jak je to nyní a jak to (zřejmě) bude od 1. 9. 2020
 • Povinnost předškolního vzdělávání (denní docházka, individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální), podmínky individuálního vzdělávání, ukončení individuálního vzdělávání, problematické aspekty
 • Jaké největší aplikační problémy přineslo do praxe zavedení povinnosti předškolního vzdělávání zákonem č. 178/2016 Sb.
 • Sporné aspekty povinnosti předškolního vzdělávání
  • cílová skupina (cizinci, občané ČR nepobývající na území ČR)
  • formy plnění povinnosti předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, souběžné vzdělávání v několika MŠ)
  • kde končí práva zákonného zástupce a začínají jeho povinnosti v této oblasti
  • pravidla pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
  • sankční mechanismus (kdo, v jakých situacích, komu)
 • Jaké praktické změny plynou z poslední novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • vyhláška č. 416/2017 – účinnost od 1. ledna 2018
  • asistenti pedagoga – změna NFN (od 1. ledna 2018 automaticky)
  • asistenti pedagoga – dva druhy s ohledem na náročnost činností (doporučení ŠPZ po 9. březnu 2018)
  • asistent pedagoga – více možností rozsahu přímé pedagogické činnosti + nepřímá činnost (doporučení ŠPZ po 9. březnu 2018)
 • Změna RVP pro předškolní vzdělávání
 • Problematika GDPR v prostředí MŠ
 • Další připravované legislativní změny (další novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., reforma financování regionálního školství)

 

CÍL SEMINÁŘE

Vzdělávacím cílem semináře je poskytnout ředitelům a vedoucím pracovníkům mateřských škol zevrubný přehled o aktuálních legislativních změnách vztahujících se k jejich řídící práci, pomoci jim zorientovat se v závazných právních předpisech, ve kterých mohou nalézt podrobnosti o konkrétních změnách, nabídnout řešení problematických či výkladově sporných nebo nejednoznačných situací, a usnadnit tak komunikaci se zřizovatelem i zákonným zástupcem dítěte.

  

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Pavla KATZOVÁ

 • Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (státní závěrečná zkouška r. 1999)
 • Od září 2015 pracuje jako místopředsedkyně a zároveň tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
 • Od srpna 1999 do června 2015 působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na různých pozicích, a sice (řazeno od nejnovější) jako vrchní ředitelka sekce legislativy a práva, ředitelka odboru souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti, vedoucí oddělení školské legislativy, referentka a zároveň zástupkyně ředitele legislativního a právního odboru.
 • Je zkušenou lektorkou odborných seminářů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a územní samosprávu, autorkou příspěvků v periodických i neperiodických odborných publikacích a také autorkou komentáře ke školskému zákonu (Školský zákon: komentář. ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009).

  

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní rautové občerstvení (ve slané i sladké variantě) včetně pitného režimu, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psací potřeby a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného akreditovaného semináře.

Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace platí zvýhodněná cena 1500 Kč za osobu. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!