Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář: Řízení ZŠ a SŠ ve světle platné legislativy

číslo akreditace: č. j. MSMT-26085/2018-1-766

V průběhu semináře budou podrobně rozebrány základní legislativní povinnosti ředitele základní a střední školy, jež vyplývají ze školské legislativy, ze správního řádu, z občanského zákoníku a některých dalších právních předpisů.

 

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE

 

Seminář se koná od 8.30 do 15.30 h (od 8 do 8.30 h probíhá prezence a ranní coffee break).

Dopolední blok: 4 h

 • Právní postavení ředitele školy, jeho kompetence a odpovědnost
 • Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vyplývající ze školského zákona
 • Vzájemný vztah mezi školou a osobami odpovědnými za výchovu nezletilých žáků (kdo je zákonným zástupcem, jakým způsobem zastupuje své nezletilé dítě, jak jedná škola se zákonnými zástupci, pomoc školského poradenského zařízení…)
 • Spolupráce školy s dalšími orgány (OSPOD, Policie ČR apod.)

 

Odpolední blok: 4 h

 • Nejdůležitější aspekty a problémy vedení správního řízení ze strany základní a střední školy (základní zásady, účastníci řízení, doručování, kritéria pro přijetí…)
 • Zásadní změny v právní úpravě povinnosti školní docházky a základního vzdělávání (právo na přednostní přijetí do spádové školy, odklad povinné školní docházky, přípravné třídy, plnění povinné školní docházky v zahraničí…)
 • Zásadní změny v právní úpravě středního vzdělávání (změny v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, změny v organizaci maturitních zkoušek…)
 • Problematika GDPR v prostředí škol (zásady a způsoby ochrany osobních údajů, revize a „audit“, charakter informací veřejně nepřístupných, povinnost zachovávat mlčenlivost…)
 • Další aktuální témata k datu konání semináře

 

CÍL SEMINÁŘE

Cílem vzdělávacího programu je podání souhrnného výčtu a výkladu základních povinností ředitelů škol vyplývajících ze školského zákona a dalších závazných právních předpisů. Kromě toho budou účastníci semináře z řad ředitelů škol a jejich zástupců informováni o aktuálních legislativních změnách vztahujících se k jejich řídicí práci a obdrží návod, jak postupovat při aplikaci konkrétních změn v praxi. V neposlední řadě pak získají doporučení, jak řešit problematické, výkladově sporné či nejednoznačné situace, a usnadnit si tak komunikaci se zřizovatelem, kontrolními orgány i zákonnými zástupci žáků a studentů.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Pavla KATZOVÁ

 • Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (státní závěrečná zkouška r. 1999)
 • Od září 2015 pracuje jako místopředsedkyně a zároveň tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
 • Od srpna 1999 do června 2015 působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na různých pozicích, a sice (řazeno od nejnovější) jako vrchní ředitelka sekce legislativy a práva, ředitelka odboru souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti, vedoucí oddělení školské legislativy, referentka a zároveň zástupkyně ředitele legislativního a právního odboru.
 • Je zkušenou lektorkou odborných seminářů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a územní samosprávu, autorkou příspěvků v periodických i neperiodických odborných publikacích a také autorkou komentáře ke školskému zákonu (Školský zákon: komentář. ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009).

  

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní rautové občerstvení (ve slané i sladké variantě) včetně pitného režimu, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psací potřeby a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře (zažádáno o akreditaci MŠMT).

Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace platí zvýhodněná cena 1500 Kč za osobu. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!