Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce školy a rodiny

Kdy: úterý 15. ledna 2019 (8:30–15:30)

Kde: aula Základní školy pro žáky s poruchami zraku, náměstí Míru 19, Praha 2

Lektorka: Eva Kubeczková

Pro koho: pro ředitele i pedagogické pracovníky mateřských škol a předškolních zařízení 

Vzdělávací program se věnuje problematice kvalitní komunikace mezi školou a rodinou (především zákonnými zástupci dítěte) ve všech jejích podobách a oblastech, jež se vážou k docházce a vzdělávání dítěte. Lektorka Eva Kubeczková se s účastníky zároveň podělí o své bohaté zkušenosti a předá jím doporučení, rady, tipy a vysoce praktické know-how pedagožky s letitou praxí v pozici učitelky i ve funkci ředitelky MŠ.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok: 4 h

 • Základní charakteristika způsobů komunikace (verbální, neverbální, zprostředkovaná písemnou nebo tištěnou formou, zásada mlčenlivosti o citlivých informacích, komunikace rodič × učitelka × ředitelka).
 • Zásady „bezpečné“ komunikace (komunikace v souladu se školním řádem, komunikace přímá – v určitých situacích za přítomnosti třetí osoby; komunikace v rámci sociálních sítí, omlouvání dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání).
 • První komunikace s rodičem (průběh zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyžádání doplňkových materiálů, transparentnost termínů jejich dodání, kontakty).
 • Průběžná komunikace s rodičem (každodenní setkávání s rodičem v mateřské škole, komunikace rodiče s nepedagogickými pracovníky, rozdíly ve venkovské a městské mateřské škole).
 • Komunikace vyžádaná rodičem (problém na straně rodiče: matka × otec, dítě, učitelka, zaměstnankyně).
 • Komunikace vyžádaná školou (problém s rodičem – neplatí, neomlouvá, nedostaví se s dítětem v rámci individuálního vzdělávání).
 • Komunikace s prarodiči, pěstouny (problém na obou stranách – metodická pomoc při výchově v náhradní rodině, upozornění na slabé i silné stránky dítěte, zodpovědnost prarodičů, kteří se aktivně podílejí na výchově dítěte).

     

  Odpolední blok: 4 h

 • Rizika slovní komunikace (uvědomovat si: co, kdy, kde a komu říkáme).
 • Komunikační problém učitele/učitelky (nevhodná reakce vůči dítěti nebo rodiči – modelová situace, možnosti řešení).
 • Komunikace školy s rodičem problémového dítěte, dítěte s poruchami chování (kladné i záporné příklady z praxe).
 • Komunikace s rodičem v dílčí problémové situaci (např. při výskytu pedikulózy, úrazu…).
 • Kde hledat pomoc, pokud selhávají komunikační nástroje (vyhodnotit závažnost ve vztahu k dítěti, úplná × neúplná rodina, dítě opakovaně zůstává v MŠ po ukončení provozu, podnět OSPODu).
 • Zpětná vazba v oblasti komunikace (jednání pedagogických rad, dotazníky, webové stránky).

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL

Cílem semináře je poukázat na význam, důležitost a nezbytnost kvalitní komunikace mezi školou a rodinou, vést k zamyšlení nad vlastními způsoby komunikace, zlepšením klimatu a možnostmi řešení komunikačních situací či problémů v konkrétním prostředí mateřské školy a v neposlední řadě předat bohaté zkušenosti z dané oblasti díky mnohaleté pedagogické i řídicí praxi.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Eva Kubeczková

 • učitelka a ředitelka mateřské školy s více než čtyřicetiletou praxí
 • absolventka Střední pedagogické školy Přerov, učitelství pro mateřské školy (maturitní zkouška v r. 1977)
 • absolventka Gymnázia Havířov (maturitní zkouška v r. 1973)
 • 2000–2017: ředitelka Mateřské školy Kosmonautů v Havířově
 • 1993–2000: učitelka Mateřské školy Balzacova v Havířově
 • 1984–1993: ředitelka Mateřské školy E. Holuba v Havířově                    
 • 1973–1984: učitelka Mateřské školy Frýdecká v Havířově

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, tj. nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní bohaté rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psacími potřebami a do tří pracovních dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace platí zvýhodněná cena 1500 Kč za osobu. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!