Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti

Kdy: úterý 29. ledna 2019 (8:30–15:30)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

Lektorka: Mgr. Šárka Kociánová

Pro koho: pro učitele mateřských a 1. stupně základních škol

Výsledky mezinárodního šetření PIRLS z roku 2016, které v pětiletých cyklech sleduje úroveň čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků základních škol, potvrdily, že je stále co zlepšovat. České děti čtou sice relativně dobře, ale bohužel bez porozumění textu, schopnosti jej interpretovat, reflektovat, a hlavně posuzovat v širším kontextu, tedy kvalitně pracovat s informacemi. Děti lépe obstály při práci s literárními než informačními texty typu populárně-naučných článků – v tomto případě došlo od roku 2011 u českých žáků k mírnému zhoršení. Touhu číst a schopnost tvořivě pracovat s texty všech žánrů bychom proto měli v dětech podněcovat a pěstovat od nejútlejšího věku.  

 

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Dopolední blok: 4 h

 • Podstata a význam předčtenářské a čtenářské gramotnosti
 • Charakteristika metody interaktivního čtení (tři vzájemně propojené pilíře: a) videoukázka s komentářem a následným rozborem a zopakováním formou shrnující fotoprezentace; b) četba a následná práce s textem po stránce obsahové i formální, včetně interpretace a dramatizace textu; c) tvořivá práce se souborem pracovních listů rozvíjejících klíčové dovednosti potřebné pro osvojení trivia)
 • Videoukázka ze života lví rodiny se čteným komentářem
 • Shrnující fotoprezentace o lvovi (výskyt, biotop, charakteristika, potrava, sociální chování…)
 • Práce s autorskou ilustrovanou pohádkou O lvíčkovi, který hledal královskou korunu (četba a možnosti práce s textem po stránce obsahové i formální)

 Odpolední blok: 4 h

 • Interpretace a dramatizace přečtené pohádky
 • Lev v příbězích (inspirační zdroje; básničky, říkanky a jazykové hříčky; symbol českého lva…)
 • Výtvarné tvoření (zhotovení zvířecích škrabošek či papírových figurek…)
 • Autorský soubor pracovních listů (doporučení, aktivity a hry na podporu čtenářských, motorických, grafomotorických i kognitivních dovedností; úkoly samostatné i v součinnosti s pedagogem a/nebo rodičem)

VZDĚLÁVACÍ CÍL SEMINÁŘE

Metoda interaktivního čtení je ideální pro podnícení, podporu a rozvoj pregramotnosti, tedy předčtenářských dovedností dětí předškolního věku, u nichž probouzí sílu fantazie, představivosti, rozvíjí slovní zásobu i schopnost kreativního a logického myšlení. V období raného čtenářství, tedy v mladším školním věku, kdy čtenářské dovednosti dosud nejsou plně zautomatizovány a kdy je vzdělávací úsilí zaměřeno komplexně na zvládnutí trivia, napomáhá interaktivní čtení propojení a provázání klíčových dovedností, jež vedou k osvojení a zafixování dovedností čtení, psaní a počítání.

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Šárka Kociánová

 • Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (pedagogika a psychologie – nediplomní obor, SZZK v r. 1994; a bohemistika – diplomní obor, SZZK v r. 1995).
 • V současné době je doktorandkou na katedře českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a její činnost se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik. 
 • Po dobu 26 let (od r. 1992) se věnuje redakční, publicistické a produkční činnosti. V oblasti knižní, filmové i časopisecké produkce spolupracovala s řadou nakladatelských a vydavatelských domů.
 • V letech 1999–2001 pracovala jako učitelka českého, anglického a německého jazyka, psychologie a občanské nauky na středním odborném učilišti.
 • Dva roky (2005–2007) působila jako moderátorka rozhlasové stanice Classic FM a v letech 2008–2012 se věnovala lektorské a poradenské činnosti v oblasti výživy.
 • Po dobu pěti let (2011–2016) působila v české pobočce německého holdingu jako šéfredaktorka a produktová manažerka portfolia školských produktů a posléze též jako šéfka produktového a vzdělávacího oddělení.
 • Od září 2016 se v rámci vlastního projektu Vzdělávání pro školy i rodiny zaměřuje na pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy a rodiče a zároveň na lektorskou činnost v oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti, výživy a trénování paměti.
 • V lednu 2017 se po absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV stala certifikovanou trenérkou paměti I. stupně a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ). Dalšího stupně trenérské kvalifikace dosáhla v listopadu 2018, a stala se tak certifikovanou trenérkou paměti II. stupně. V dané oblasti se i nadále průběžně vzdělává v rámci interního kreditního systému ČSTPMJ.

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, tj. nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní bohaté rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s pracovními listy, psací potřeby a veškerý výtvarný materiál, do tří dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace platí zvýhodněná cena 1500 Kč za osobu. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!