Vzdělávání pro školy i rodiny
Seminář: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti 7. listopadu 2016


Nejen výsledky mezinárodního šetření PIRLS, které sleduje úroveň čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků základních škol a probíhá v pětiletých cyklech, potvrdily, že je stále co dohánět a zlepšovat.


Z výsledků vyplynulo, že české děti čtou sice relativně dobře, ale bohužel bez porozumění textu, schopnosti jej interpretovat, reflektovat a posuzovat v širším kontextu, tedy kvalitně pracovat s informacemi. V šetření PIRLS je čtenářská gramotnost chápána jako tvořivý a interaktivní proces, při němž se klade důraz právě na funkční povahu čtení, což českým dětem očividně činí problémy. Čtenáři by v tomto pojetí měli ovládat čtenářské strategie, při kterých uplatňují své znalosti a zkušenosti, přemýšlejí o tom, co si přečetli, vytvářejí si vlastní představy a identifikují podstatné informace a myšlenky.


V neposlední řadě pak PIRLS mapuje a zdůrazňuje význam rodinného, školního a širšího prostředí žáků pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jež pochopitelně značně ovlivňuje zejména motivaci dětí ke čtení a čtenářství.
Popis a charakteristika metody interaktivního čteníVe své „domácí, kamarádské i pracovní laboratoři“ jsem si ověřila jednak nesmírnou důležitost pravidelných, nejlépe denních rituálů s dětmi a jednak funkčnost i přitažlivost metody, kterou nazývám interaktivní čtení a s níž vás ráda seznámím v rámci chystaného semináře. Lze ji ve variacích a obměnách uplatnit v každém věku, ale jak už to bývá, čím dříve se s ní začne, tím rychlejší a lepší výsledky má. Ostatně ve vzdělávacím procesu je základem, výchozím bodem a vpravdě odrazovým můstkem právě čtenářská gramotnost.


Metoda interaktivního čtení je ideální pro podnícení, podporu a rozvoj pregramotnosti, tedy předčtenářských dovedností dětí předškolního věku, u nichž probouzí sílu fantazie, představivosti, rozvíjí slovní zásobu i schopnost kreativního a logického myšlení. V období raného čtenářství, tedy v mladším školním věku, kdy čtenářské dovednosti nejsou dosud plně zautomatizovány a kdy je vzdělávací úsilí zaměřeno komplexně na zvládnutí trivia, napomáhá interaktivní čtení propojení a provázání klíčových dovedností, jež vedou k osvojení a zafixování dovedností čtení, psaní a počítání.Z programu celodenního semináře  • Krátká videoukázka s komentářem ze života lví rodiny

  • Fotoprezentace shrnující nejdůležitější charakteristiky daného zvířete a jeho biotopu

  • Ilustrovaná pohádka o lvíčkovi (autorka: Šárka Kociánová) – zevrubná práce s textem po stránce obsahové i formální

  • Interpretace a dramatizace přečtené pohádky

  • Lev v příbězích (inspirace v literatuře, hudbě, výtvarném i filmovém umění)

  • Básničky, říkanky a jazykové hříčky

  • Pracovní sešit her a aktivit (autorka: Šárka Kociánová) – podpora čtenářských, motorických, grafomotorických i kognitivních dovedností; úkoly samostatné i v součinnosti s pedagogem a/nebo rodičemZákladní informace


Termín: pondělí 7. listopadu (9–15.30 h)


Místo: aula ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2


Lektorka: Mgr. Šárka Kociánová, bohemistka s dlouholetou redakční, lektorskou i produkční praxí (v posledních pěti letech realizovanou zejména prostřednictvím publikačních a odborných vzdělávacích aktivit určených ředitelům a pedagogům MŠ, ZŠ i SŠ)


Cena: 1750 Kč vč. DPH. Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace získá každý 15% slevu. V ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení a tištěné pracovní materiály.