Vzdělávání pro školy i rodiny
Celostátní konference 20. března 2017 | Docházka dětí mladších 3 let do MŠ – problém, anebo výzva?
Celostátní konference 20. března 2017: Docházka dětí mladších tří let do MŠ – problém, anebo výzva?

Datum konání: pondělí 20. března 2017, 8.30–17.00 h (od 7.30 h probíhá prezence a ranní coffee break)
Místo konání: konferenční sál 4* hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

ÚVOD


Pokud i vy hledáte odpovědi na palčivé otázky týkající se přijímání a zařazování dětí ve věku 2–3 let do mateřské školy, pak jste na naše stránky zavítali správně. Chcete-li se dozvědět:
 1. jaké jsou v této oblasti vaše povinnosti jakožto ředitelky či ředitele MŠ, ale také jaká máte práva;
 2. které zákonné předpisy, hygienické a bezpečnostní normy musíte vzít v potaz;
 3. v čem přesně spočívá a co obnáší vzdělávání, resp. výchova takového dítěte;
 4. jaké podmínky musejí být dodrženy při institucionální výchově a vzdělávání 2–3letých dětí;
 5. co je pro dítě klíčové z vývojového hlediska;
 6. proč a jakým způsobem je nutné komunikovat s rodiči či
 7. kdy a za jakých okolností můžete přijetí dítěte mladšího 3 let odmítnout,
pak neváhejte a přihlaste se na celostátní konferenci, jež se dané problematice zevrubně věnuje.

PLÁNOVANÝ PROGRAM KONFERENCE


Problematiku docházky dětí mladších 3 let uchopíme komplexně a probereme ji v širších souvislostech a z nejrůznějších úhlů pohledu – legislativního, provozního, organizačního, personálního, pedagogického, psychologického, lékařského i bezpečnostního.
 1. Legislativní rámec předškolního vzdělávání dětí mladších 3 let v mateřské škole
  • dikce školského zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.;
  • úloha a povinnosti ředitele školy ve vztahu ke zřizovateli, vlastním pedagogickým pracovníkům a rodičům dětí;
  • soulad s RVP PV…
 2. Obsah a podmínky vzdělávání dětí mladších 3 let v MŠ
  • personální, materiální, hygienické, provozní podmínky;
  • možnosti vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • personální posílení MŠ o další specializované pracovníky;
  • organizace a struktura vzdělávání;
  • životospráva a stravování;
  • možnosti financování;
  • praktické zkušenosti s výchovou a vzděláváním 2–3letých dětí…
 3. Historický pohled na institucionální výchovu 2–3letých dětí
  • současná výchova a vzdělávání dětí mladších 3 let v historickém kontextu;
  • úloha a funkce předškolních institucí
 4. Potřeby dětí mladších 3 let z hlediska vývojové psychologie
  • fyzická vs. psychická zralost;
  • vývojové a citové potřeby dítěte;
  • součinnost předškolního zařízení s matkou, resp. rodiči…
 5. Pohled pediatra na výchovu a vzdělávání 2–3letých dětí v MŠ
  • fyziologické potřeby dítěte;
  • vývojová specifika;
  • stravovací a hygienické nároky…
 6. Zajištění bezpečnostních podmínek v MŠ
  • riziková místa v budovách škol;
  • kritické body v mimoškolních prostorách – hřiště, zahrada;
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  • zvýšené nároky na stavební a materiálové provedení objektů…


PŘEDNÁŠEJÍCÍ


Vystoupení na konferenci přislíbili:
 • Mgr. Pavla Katzová, právnička věnující se dlouhodobě oblasti školství, bývalá vrchní ředitelka sekce legislativy a práva MŠMT, nyní tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., od roku 2002 odborná asistentka na katedře primární pedagogiky a po dvě funkční období též proděkanka pro studijní záležitosti PedF UK, předsedkyně výboru Asociace pro předškolní výchovu
 • Mgr. Hana Splavcová, odborná garantka předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, manažerka metodické podpory IPs Podpora práce učitele
 • doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., první dáma předškolní pedagogiky, vysokoškolská pedagožka s dlouholetou lektorskou a rozsáhlou publikační činností v oblasti preprimárního i primárního vzdělávání, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně Asociace pro předškolní výchovu, spoluzakladatelka České pedagogické společnosti, významná členka OMEP ČR UNICEF, zakládající osobnost Společnosti pro podporu a rozvoj čtenářství v ČR
 • MUDr. Martin Gregora, primář na dětském oddělení v Nemocnici Strakonice a.s., dětský lékař, neonatolog a endokrinolog, autor řady populárně-naučných i odborných publikací z oblasti péče o dítě
 • prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., vedoucí oddělení sociální psychologie na katedře psychologie FF UK, vyučuje zejména předměty související s vývojovou psychologií (stěžejní dílo: Raný psychický vývoj dítěte, Karolinum, Praha 2004) a aplikovanou sociální psychologií, věnuje se výcvikové činnosti, personálnímu poradenství a participuje na řadě mezinárodních projektů
 • Lukáš Hutta, výkonný manažer a lektor Asociace Záchranný kruh, ředitel praktického vzdělávacího centra zdraví a bezpečí Svět záchranářů, pedagog volného času, redaktor a člen redakční rady internetového bezpečnostního portálu


BENEFITY KONFERENCE


Po absolvování akce obdržíte elektronickou formou osvědčení potvrzující vaši účast na celostátní konferenci. Kromě renomovaných odborníků s bohatou praxí, kteří jsou zárukou kvalitního a informačně hutného programu, se můžete těšit na podnětné setkání v příjemné a pohodové atmosféře, skvělý kulinářský zážitek, drobné dárkové předměty od partnerů, osobní dárek od pořadatelky konference či závěrečné losování o zajímavé ceny.
Konference se koná v reprezentativním prostředí čtyřhvězdičkového hotelu s celodenním občerstvením zahrnujícím i bohaté obědové čtyřchodové menu, a to za cenu 1990 Kč. Cenu uvádíme bez skrytých poplatků, tj. včetně 21% DPH!


Hlavním partnerem konference je Park Mirakulum.