Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol

Kdy: pátek 25. října 2019 od 8.30 do 15.30 h

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

Lektor: Mgr. Pavel Zeman

Obsahem vzdělávacího programu je shrnutí pracovněprávních úkolů a povinností ředitele školy coby zaměstnavatele, tzn. zejména otázky vzniku pracovního poměru, jeho změn a ukončování, souvisejících organizačních změn, dále oblast odměňování (složky a změny) a pracovní doby (její evidence a změny). V neposlední řadě se pak seminář zaměří na pravidla tvorby související dokumentace, vnitřních předpisů i na přípravu na kontrolu ze strany oprávněných orgánů a institucí (ČŠI, zřizovatel, finanční úřad, hygienická stanice, inspektorát bezpečnosti práce MV, úřad práce…).

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok

 • Varianty vzniku pracovněprávního vztahu, seznámení zaměstnance s vnitřními předpisy příspěvkové organizace (PO), související dokumentace. Způsobilost zaměstnance k výkonu sjednané práce – lékařské prohlídky.
 • Zkušební doba, forma sjednání.
 • Pracovní poměr na dobu určitou, pravidla opakování, možnosti výjimek.
 • Varianty skončení pracovněprávního vztahu, varianty – výpovědi, dohody.
 • Odvolání vedoucího zaměstnance (i ředitele PO), postup, nároky odvolaného vedoucího zaměstnance.
 • Organizační změny, vyhlašování, odstupné. Slučování PO, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

 Odpolední blok

 • Pracovní doba, změny rozvržení, evidence, přestávky v práci. Rozvržení přímé pedagogické činnosti, přímá práce nad stanovený rozsah.
 • Plat vs. mzda, rozdíl, složky platu (platový tarif, příplatky za vedení, přesčasovou práci, noční práci, dělenou směnu, zvláštní) – pravidla určení.
 • Konstrukce PHmax a přepočet na úvazky pedagogů.
 • Nenárokové složky platu – osobní příplatek a odměna, pravidla stanovení, změny, minimální a zaručená mzda.
 • Odměna z dohody, minimální hodinová sazba, odměna v rámci dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Příplatek za přímou práci nad stanovený rozsah.
 • Pracovní pohotovost – využití v praxi PO.
 • Odměna z FKSP – pravidla.

 

CÍL SEMINÁŘE

Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s úkoly ředitele školy coby zaměstnavatele v oblasti vzniku, změn a skončení pracovněprávního vztahu se zaměstnancem, upozornit na úskalí, rizika a nejčastější chyby, k nimž v tomto procesu dochází, uvést pravidla odměňování zaměstnanců a zaměřit se na konkrétní příklady z praxe včetně tvorby povinné dokumentace, jež je předmětem kontroly ze strany oprávněných orgánů a institucí.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTOROVI

Mgr. Pavel Zeman

 • absolvent Přírodovědecké fakulty UJEP Brno, obor matematika-deskriptivní geometrie
 • 1974–1975: středoškolský učitel na Gymnáziu Třeboň, SŠES Třeboň
 • 1976–1988: středoškolský učitel na Gymnáziu Jindřichův Hradec
 • 1988–1989: vedoucí vědecko-technického klubu, Jindřichův Hradec
 • 1989–1991: vedoucí odboru školství ONV Jindřichův Hradec (řízení a financování školství v okrese Jindřichův Hradec, výkon zaměstnavatelské funkce pro školy bez právní subjektivity v okrese Jindřichův Hradec)
 • 1991–2000: ředitel Školského úřadu Jindřichův Hradec, České Budějovice
 • leden 2001 – duben 2001: vedoucí referátu školství OkÚ České Budějovice
 • květen 2001 – listopad 2006: vedoucí odboru školství Krajský úřad České Budějovice (řízení a financování školství v Jihočeském kraji)
 • prosinec 2006 – dosud: OSVČ – poradenská činnost

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, tj. nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní bohaté rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psacími potřebami a do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!