Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy

 

akreditace č. j.: MSMT-1341/2017-1-143

Kdy: středa 25. září 2019, 8.30–15.30 h (od 8.00 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

Lektorka: Mgr. Ludmila Šprachtová

 

Ředitelka mateřské školy je typickým příkladem multifunkční bytosti. Zastává mimo jiné roli manažerky, učitelky, personalistky, rozpočtářky, bezpečnostního technika, úřednice či fakturantky a všech svých profesních rolí se musí zhostit se ctí, erudicí a nasazením. Ve své pozici navíc čelí skutečně mimořádné odpovědnosti – vůči dětem, jejich zákonným zástupcům, zřizovateli i vůči kolegům. Kromě toho musí být připravena na kontroly České školní inspekce, a to opět v několika oblastech a na několika úrovních…

Potřebujete-li se ujistit, že máte v pořádku veškerou důležitou dokumentaci, že se dokonale orientujete ve všech stěžejních pracovních povinnostech a že neselžete v žádné své profesní (ani životní) roli, pak se přihlaste na náš praktický seminář s akreditací MŠMT. Seminář povede vaše zkušená kolegyně Mgr. Ludmila Šprachtová, která funkci ředitelky mateřské školy zastávala dlouhých 27 let, a navíc byla aktivní i v dalších profesních organizacích a projektech zaměřených na oblast předškolního vzdělávání a výchovy.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok:

 • Co obnáší působení ve funkci ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky: stále ještě učitelka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečnostní technik, fakturantka, úřednice, mluvčí organizace).
 • Co je stěžejní pro roli ředitelky. Využívání delegování funkcí, spolupráce s odborníky.
 • Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy (ze kterých dokumentů vyplývá).
 • Začínající ředitelka v původní mateřské škole versus v jiné mateřské škole. Navazování na image školy, vytváření vlastní vize (pozorování – stanovení kritérií, vyhodnocování, příprava a realizace změn).
 • Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče; tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče; odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby).

 

Odpolední blok:

 • Kontrolní činnost ředitelky (u pedagogických pracovníků: třídní agenda, využití pracovní doby učitelky, obsah a způsob pedagogické práce učitelek: hospitace, profesní portfolia učitelek, koučování; u ostatních zaměstnanců).
 • Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad; participace zaměstnanců školy na tvorbě vnitřních dokumentů školy).
 • Pro zřizovatele v roli statutárního zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování do žádostí o grant), a podle školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz).
 • Spolupráce s rodiči (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití spolku rodičů ke kvalitě vzdělávání).
 • Ostatní životní role ředitelky mateřské školy (manželka, matka, dcera), tak aby nebyly na úkor role ředitelky.

 

CÍL SEMINÁŘE

Vzdělávacím cílem semináře je pomoci začínajícím ředitelkám zorientovat se v požadavcích na jejich funkci, sdělit jim zkušenosti z praxe a doporučit jim vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na práci ředitelky mateřské školy (aby mohly korigovat své představy s realitou), aby dobře zvládly roli ředitelky mateřské školy, aby je jejich práce uspokojovala a vyhnuly se zbytečným nesnázím, nástrahám a kolizím.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Ludmila Šprachtová

 • V roce 1976 dokončila denní čtyřleté studium oboru předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
 • V letech 2006–2008 studovala školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Od září 1976 učila v mateřské škole, od září 1989 do července 2016 byla ředitelkou Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, která je zařazena v síti mateřských škol podporujících zdraví a je fakultní mateřskou školou.
 • Podílela se na založení profesní organizace Asociace předškolní výchovy, která vznikla v roce 1992, do listopadu 2016 byla její místopředsedkyní, v současné době je členkou její rady.
 • V letech 1998 a 1999 byla členkou řešitelského týmu projektu MŠMT Kurikulum pro mateřské školy zaměřené na podporu zdraví.
 • Je spoluautorkou odborných publikací (Havlínová, M. a kol.: Zdravá mateřská škola, Praha 1995; Lacinová, Havlová, Šprachtová, Šromotová: Co dělají mateřské školy v Norsku pro zdravý vývoj dětí aneb Nikdo není malý, Kroměříž 1998; Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpora zdraví v mateřské škole, Praha 2000, aktualizované vydání 2006) a publikuje v odborném tisku.
 • Přednáší o problematice právní subjektivity mateřských škol, zpracování dokumentace mateřské školy, posilování zdravého životního stylu v mateřských školách a spolupráci s rodiči.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč (cena je konečná, nepodléhá DPH). V ceně semináře je zahrnuto celodenní rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psacími potřebami. Do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT.

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!