Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Strategie řízení a vedení mateřské školy

 

Kdy: středa 2. října 2019, 8.30–15.30 h (od 8.00 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zrakunám. Míru 19, Praha 2

Lektorka: Mgr. Ivana Liedermanová

Přehledně koncipovaný program naučí ředitele MŠ orientovat se v oblasti kompetencí, nastavit vhodnou organizační strukturu, osvojit si zásady efektivního delegování, odpovědnosti a kvalitní komunikace.

Seminář seznámí účastníky s novými trendy managementu a leadershipu ve školství a se specifiky nové (nejen) školské legislativy, se strategickými plány a vizemi MŠMT i dalších aktérů (krajské strategie vzdělávání, KAP, MAP…). Součástí programu je i skupinová a individuální práce s modelováním konkrétních příkladů z uvedených oblastí.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok

 • Jak úspěšně vést MŠ? Co je úspěšná MŠ? Lze měřit úspěšnost, a jak? Významový rozdíl mezi termíny management (řízení) a leadership (vedení).
 • Kompetenční model ředitele MŠ v oblasti analyticko-procesní úrovně (plánování a organizování práce, vize a strategie, řešení problémů, krizová komunikace), v oblasti manažerské úrovně (efektivní komunikace, vedení a rozvoj zaměstnanců, orientace v informacích, spolupráce), v oblasti know-how daného odvětví (odborné znalosti, integrita) a v oblasti osobnostní úrovně (motivace a kreativita).
 • Analýza činností a identifikace kompetencí u ředitele MŠ – komunikace se všemi aktéry, koordinace vedení příslušné dokumentace, řízení a kontrola bezpečnosti a hygieny práce, řízení, koordinace a kontrola v oblasti veřejných zakázek, registr smluv, spravování investic a investičního majetku, řízení procesu kvality práce poskytovaných služeb, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, správní řízení v MŠ, řízení finančních operací, vedení a zpracování personálních agend, prezentace organizace na veřejnosti, fundraising ve školství, vytvoření strategického plánu pro MŠ a následně každý rok akční plán (v kontextu 6letého funkčního období ředitele), uzavírání obchodních smluv, projektové řízení, vícezdrojové financování pro MŠ, spolupráce se zřizovatelem, vedení a koordinace zaměstnanců, efektivní řízení a vedení činnosti celé MŠ.
 • Popis kompetencí ředitele – efektivní komunikace, integrita, motivace, vedení lidí, odborné znalosti a dovednosti, řešení problémů a krizová komunikace, orientace v informacích, spolupráce, kreativita, plánování a organizování práce, efektivní delegování, strategie a vize organizace apod.
 • Efektivní nastavení organizační struktury MŠ, definování kompetencí zaměstnanců, motivace, rozvoj a hodnocení zaměstnanců.
 • Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče; tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče; odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby). Možnosti měření klimatu MŠ.         

 Odpolední blok

 • Typologie ředitelů MŠ, styly řízení, SWOT analýza ředitele, stanovení osobních plánů rozvoje, mentoring, koučink. Co obnáší působení ve funkci ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky). Ředitelka MŠ ve světle dalších životních rolí.
 • Začínající ředitelka v původní MŠ versus v jiné MŠ. Mentoring začínajícího ředitele.
 • Kontrolní činnost ředitelky – oblast pracovněprávních vztahů, hospodaření příspěvkové organizace, správa osobních a citlivých údajů (GDPR), výchovně-vzdělávací proces, bezpečnost a ochrana zdraví u zaměstnanců i dětí…
 • Efektivní komunikace a spolupráce se zřizovatelem – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování v rámci vícezdrojového financování, OP VVV – šablony apod.),
  a podle školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz). Příklady dobré praxe i nejčastější chyby.
 • Efektivní, odpovědná a přehledná komunikaci s rodiči dětí –metody, formy, příklady, praktické ukázky (adaptace dítěte, participace rodičů na životě MŠ, MŠ jako komunitní centrum).
 • Škola v médiích a média ve škole. Marketing MŠ a budování konkrétní MŠ jako „silné značky“ pro rodiče, děti, zřizovatele i veřejnost.

 

CÍL SEMINÁŘE

Vzdělávacím cílem semináře je pomoci ředitelům a ředitelkám MŠ zorientovat se v požadavcích na jejich funkci i roli, sdílet zkušenosti z praxe a doporučit vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na řídící práci, zvýšit odborné kompetence a dovednosti vedoucích pracovníků mateřských škol ve vybraných oblastech řízení, předat praktické informace o kompetenčních modelech řízení a pedagogické práce, podpořit naplňování standardů definovaných Národní soustavou povolání a standardů pomáhajících profesí v oblasti měkkých dovedností s důrazem na podporu stability a komunikace pracovních týmů.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Ivana LIEDERMANOVÁ

 • absolventka Univerzity Pardubice, Fakulty zdravotnických studií (2009– 2016) – doktorandské studium v programu Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní
  a sociální problematiky (r. 2015 státní závěrečná zkouška); Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty – obor rozdílové studium speciální pedagogiky; Univerzity Palackého Olomouc, Pedagogické fakulty – obor učitelství pro první stupeň ZŠ; Střední pedagogické školy Přerov – obor učitelství pro mateřské školy
 • od r. 1998 dosud: vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic (taktéž vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucí odboru komunitních služeb) – zkušenosti s veřejnou správou a s řízením 57 příspěvkových organizací ve školství, kultuře, cestovním ruchu, zdravotnictví a v sociálních službách
 • od r. 2010 akreditovaná lektorka řady vzdělávacích programů Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
 • 2011–2012: externí učitelka odborných předmětů na Univerzitě Pardubice, Fakultě zdravotnických studií – sociální práce s rizikovými skupinami a menšinami
 • 2009 – dosud: Claritas, o.p.s., a Buď klíčem, o.p.s. – lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách, osobní a firemní kultura
 • 2009–2015: dr. Ing. Jiří Staněk, Ostrava – lektorka kurzů pro sociální pracovníky
 • 2009–2016: ČAPS – lektorka kurzů pro pracovníky v sociálních službách
 • 1999–2008: Vyšší odborná škola Pardubice, obor sociální práce – učitelka odborných předmětů
 • 1999–2015: Vyšší odborná škola Pardubice, obor sociální práce – hodnocení absolventských prací studentů
 • 2010–2012: Univerzita J. A. Komenského, Praha – hodnotitelka bakalářských a diplomových prací
 • Kromě lektorské, pedagogické a publikační činnosti pravidelně vystupuje jako přednášející na odborných konferencích.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč (cena je konečná, nepodléhá DPH). V ceně semináře je zahrnuto celodenní rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psacími potřebami. Do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT.

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!