Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Jak účinně pracovat se stresem

 

Kdy: středa 22. ledna 2020 (8:30–15:30)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Praha 2 

Lektor: doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

Pro koho: pro ředitele škol a školských zařízení, učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, učitele speciálních škol, učitele VOŠ, vychovatele školských zařízení

 

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Dopolední blok: 4 h

 • Akutní a chronický stres (rozdíl ve vlivu na nervový systém, příklady z denního života), farmakologický stres (podávání pelet s kortikoidy laboratorním zvířatům), endogenní a exogenní stres a experimenty v animálním modelu
 • Stres a mechanismus reakce odměny (vliv stresu na přejídání se, obezitu, hypertenzi a cukrovku), nucleus accumbens (neurony odměny v CNS), hipokampus (struktura deklarativní paměti) a amygdala (struktura emoční paměti)
 • Paměť a stres (snižování dlouhodobé paměti vlivem stresu), neurofyziologie stresu (hypotalamo-hypofyzeární osa), kortikoidy, (monoaminy dřeně nadledviny)
 • Buddhistický pohled na stres (shrnutí poznatků z buddhistických tradic – jogacara, theravada, mahajana, gelugpa a kagyu; shamatha – technika nácviku soustředění pozornosti; vipassana – využití soustředěné pozornosti k analýze a pozorování objektů – a  jejich důležitost v současném životě), výzkum meditačních technik v Naropa Institutu (Boulder, Colorado, USA), zobrazovací techniky CNS (Waisman Institute for Brain Imaging and Behavior, Wisconsin, USA)
 • Teorie vědomí a mysli (přehled současných teorií vysvětlujících kvantový princip fungování neuronů v mozku, Youngův štěrbinový jev, možnosti intervence pomocí jaderných izotopů)
 • Vysvětlení principů různých škol buddhismu a úrovně dosažení stability pozornosti dle Alana Wallace (technický popis jednotlivých úrovní stability pozornosti)

 

Odpolední blok: 4 h

 • Ukázky praktických nácviků technik vedoucích v klidové pozici ke snížení stresu (shamatha, vipassana) a stabilizaci pozornosti (mindfulness/awareness)
 • Ukázky pohybových technik ke snížení stresu (anatomicko-fyziologické cviky pracující s dechem, posturálními svaly a svaly stěny dutiny břišní a končetin)
 • Vysvětlení principu snížení stresu barevnými brýlemi (technika Chogyama Trungpy a Irini Rockwell, Boulder, Colorado), aranžováním květin Kado či lukostřelbou Kyudo (meditativní disciplíny pocházející z Japonska)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL SEMINÁŘE

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkování nejnovějších poznatků o vztahu mezi nervovým systémem, fyziologií hormonální regulace stresu a mechanismu odměny a taktéž o účincích stresu na mozkové neurony a paměť. Účastníci semináře rovněž získají řadu konkrétních návodů, jakým způsobem posílit dlouhodobou paměť, a cviků, jež lze využít pro stabilizaci pozornosti, dosažení vnitřního klidu, soustředění a zbavení se negativních návyků a postojů.

 

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ PŘEDCHOZÍHO KONÁNÍ

"Milý přístup, nevnucování názorů, spíše doporučující pohled."

"Osobní nasazení, víceméně neformální přístup, praktické ukázky a cvičení."

"Téma mě velice zajímá, odcházím obohacena."

"Úplně super, skvělé praktické ukázky."

"Užitečné, zábavné, relaxační. Úžasný projev, velmi pěkný přístup k účastníkům."

"Velmi empatický lektor, obohacující a smysluplný obsah, zkušenosti…"

"Výborný lektor, poznatky ráda využiji."

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTOROVI

doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

 • 1986–1992: studium 1. lékařské fakulty UK v Praze
 • 1992–1995: SUNY Downstate Medical Center, New York, USA, molekulární biologie a neurovědy
 • 1995–2001: interní forma PGS (neuroanatomie) na 1. LF UK, téma disertační práce: „Spoje septa a vliv jeho lesí na makrofágy“
 • 2001: udělení titulu „CSc.“ v oboru normální anatomie, histologie a embryologie
 • 2012: udělení titulu „doc.“ v oboru normální anatomie, histologie a embryologie

Profesní praxe:

 • 1995–2012: asistent/odborný asistent Ústavu anatomie 1. LF UK/3. LF UK
 • 2012 – docent/vedoucí Ústavu anatomie 3. LF UK
 • 2010 – vědecký pracovník Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), Klecany
 • 2007 – vědecký pracovník Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd ČR

Pedagogická činnost:

 • 1995 – vyučující anatomie na Ústavu anatomie 1. LF UK a 3. LF UK, postupně ve funkcích výpomocný asistent (během studia), asistent a odborný asistent, docent
 • 2008 – vedoucí povinně volitelných kurzů Neuroanatomie a Práce se stresem pro posluchače 3. LF UK a PřF UK
 • 2007 – školitel postgraduálních studentů v oborové radě Neurovědy
 • 2014 – člen oborové rady Neurověd ČR
 • 2015 – koordinátor modulu Struktura a funkce lidského těla, 3. LF UK

Zahraniční stáže:

 • 2005: Banepa, Nepál, Kathmandu University, založení lékařské fakulty
 • 2006: Mind and Life Institute, New York, USA, MBSR kurz Jon-Kabat Zinn
 • 2008: Mind and Life Institute, Washington, USA, dialogy s dalajlámou a západními vědci
 • 2009: Dechen Choling: implementace neurověd do programu tibetského buddhismu
 • 2012: Waisman Laboratory of Affective Neuroscience and Behavior, Wisconsin University, USA, výzkum mozku u dlouhodobě meditujících

Další aktivity:

 • 2002–2012: výcvik v Shambhala buddhismu (Chogyam Trungpa, Sakyong Mipham Rinpoche), Five Color Wisdom Energy (Irini Rockwell, Boulder, USA)
 • 2012 – dosud: výcvik v Dzogchenu, Yantra Yoga (Namkhai Norbu Rinpoche)

Publikační činnost a citační ohlas:

 • 44 článků v odborných časopisech s IF, více než 192 citací v zahraničních časopisech

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, tj. nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní bohaté rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psacími potřebami a do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!