Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Praktické antistresové koncepty, aktivity a techniky pro pedagogy

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-21688/2020-2-565

Lektorka: Mgr. Šárka Kociánová

 

Pedagogickým pracovníkům kvůli zvýšené stresové zátěži reálně hrozí burn-out syndrom neboli syndrom vyhoření, jejž tvoří souhrn symptomů na fyzické, psychické a zčásti též sociální úrovni. Světová zdravotnická organizace (WHO) koncem května 2019 kodifikovala burn-out syndrom v Mezinárodní klasifikaci nemocí, uznala jej tedy jako regulérní onemocnění s přiděleným diagnostickým číslem, což například Nizozemsko či Švédsko učinily již dříve.

Prakticky a interaktivně vedený seminář seznámí účastníky z řad pedagogů s příčinami, projevy i negativními dopady stresu, ale především s možnostmi prevence a efektivními kompenzačními mechanismy v podobě inspirativních konceptů, cílených opatření a vhodných pohybových, očistných i dechových technik.  

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok: 

 • Stres a jeho projevy v každodenním životě: objasnění mechanismu stresové reakce, upozornění na příčiny (nevyváženost mezi pracovními povinnostmi a volnočasovými aktivitami, práce bez radosti a uspokojení, trvalé psychické napětí, tlak na výkon, přetíženost, dlouhodobý stres, nevhodná životospráva – nekvalitní výživa, nedostatek spánku a pohybu…), hlavní varovné signály, symptomy a možné negativní dopady (ve fyzické, psychické i sociální oblasti).
 • Možnosti prevence, kompenzace či eliminace škodlivého působení stresu (psychohygiena – kvalitní výživa, zdravý spánek, digitální detox, vhodné pohybové aktivity a relaxační techniky, efektivní organizace práce, péče o zdravé vnitřní prostředí doma i na pracovišti, kvalitní mezilidské vztahy…).
 • Přehled známých konceptů uplatňovaných ve světě pro dosažení pocitu štěstí, harmonie a pohody (zejména dánský princip hygge a lykke; švédský lagom; japonský ikigai; jejich charakteristika, smysl a hlavní přínos, inspirativní prvky, praktické návody na možnosti začlenění zmíněného principu do běžného života v našich podmínkách).
 • Během dopoledního bloku budou zařazovány krátké ukázky jednoduchých cviků z oblasti jógy, sloužících k uvolnění, protažení či energetizaci organismu, a taktéž dechových technik přispívajících ke zklidnění, očistě a zlepšení koncentrace.

 Odpolední blok: 

 • Celý odpolední blok se ponese v praktickém duchu, kdy si účastníci budou moci konkrétní aktivity a techniky sami vyzkoušet. V případě příznivého počasí lze poslední dva body realizovat i venku.
 • Nabídka a vyzkoušení vybraných rukodělných činností (výroba jednoduchého rukodělného předmětu)
 • Tipy na jednoduché relaxační aktivity (s poskytnutím pracovních listů – omalovánky, zentangly, puzzle, mandaly…).
 • Dechové a očistné techniky (především pránajámické techniky z jógové praxe – střídavý dech nádí šódhana pro zklidnění a dobré usínání, čmeláčí neboli bráhmarí dech napomáhající snížení krevního tlaku, očistná a energetizační dechová technika kapalabhátí…).
 • Pohyb a pobyt v přírodě (co všechno lze realizovat v přírodním prostředí – jemná jógová a dechová cvičení, kreativní tvorba; inspirace japonským konceptem „lesní terapie“ šinrin-joku, upozornění na zdravotní přínosy pobytu v přírodním prostředí – v lese, v parku, na zahradě…).
 • Relaxační a energetizační cvičení (jógové pozice umožňující hladké usínání a hluboký spánek, aktivity na podporu koncentrace a spolupráce obou mozkových hemisfér – zlepšení paměti, probuzení kreativity, smyslu pro nekonvenční řešení…).

VZDĚLÁVACÍ CÍL SEMINÁŘE

Cílem vzdělávacího programu je předložit pedagogům inspirativní náměty a návody na realizaci vhodných preventivních opatření a kompenzačních mechanismů. Smyslem semináře je tedy především praktická nabídka konkrétních, snadno proveditelných a zároveň účinných prostředků, aktivit a technik z oblasti zdravého životního stylu, které účastníkům napomohou k dosažení pocitu pohody, štěstí, radosti, přinesou kýžené uvolnění a odpočinek a přispějí k lepší organizaci a vyváženosti pracovních povinností a volnočasových aktivit.

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Šárka Kociánová

 • Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (pedagogika a psychologie – nediplomní obor, SZZK v r. 1994; a bohemistika – diplomní obor, SZZK v r. 1995).
 • V současné době je doktorandkou Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a její činnost se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik. Doktorskou státní zkoušku složila v dubnu 2022.
 • Po dobu 30 let (od r. 1992) se věnuje redakční, publicistické a produkční činnosti. V oblasti knižní, filmové i časopisecké produkce spolupracovala s řadou nakladatelských a vydavatelských domů.
 • V letech 1999–2001 pracovala jako učitelka českého, anglického a německého jazyka, psychologie a občanské nauky na středním odborném učilišti.
 • Dva roky (2005–2007) působila jako moderátorka rozhlasové stanice Classic FM.
 • V letech 2008–2012 se věnovala lektorské a poradenské činnosti v oblasti výživy (Škola výživy MAHRA, kluby Holmes Place).
 • Po dobu pěti let (2011–2016) působila v české pobočce německého holdingu jako šéfredaktorka a produktová manažerka portfolia školských produktů a posléze též jako šéfka produktového a vzdělávacího oddělení.
 • Od září 2016 se v rámci vlastního projektu Vzdělávání pro školy i rodiny zaměřuje na pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy a rodiče a zároveň na lektorskou činnost v oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti, výživy a trénování paměti.
 • V lednu 2017 se po absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV stala certifikovanou trenérkou paměti I. stupně a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ). Dalšího stupně trenérské kvalifikace dosáhla v listopadu 2018, a stala se tak certifikovanou trenérkou paměti II. stupně. V dané oblasti se i nadále průběžně vzdělává v rámci interního kreditního systému ČSTPMJ.
 • V březnu 2019 se stala instruktorkou jógy – trenérkou 2. třídy (rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT) včetně certifikace Yoga Alliance.

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Běžná cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 2490 Kč, při uspořádání akce in-house se cena sníží o 500 Kč na osobu, činí tedy 1990 Kč/osoba. Cena je konečná, nepodléhá DPH a zahrnuje celodenní rautové občerstvení, desky s vytištěnými podkladovými materiály (pracovními listy), výtvarnými a psacími potřebami a do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

Pro získání bližších informací ohledně realizace a možnosti objednání akce in-house nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy: sarka.kocianova@vzdelavameskoly.cz