Vzdělávání pro školy i rodiny
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vztahující se k poskytování služeb v oblasti DVPP, k lektorské, redakční, přednáškové a poradenské činnosti poskytované OSVČ (FO) Mgr. Šárka Kociánová – Vzdělávání pro školy i rodiny:

 • Každá objednávka zaslaná prostřednictvím příslušného přihlašovacího webového formuláře či e-mailem je závazná. Odesláním objednávky stvrzujete správnost údajů. Dojde-li na vaší straně ke změně údajů, prosíme o vyrozumění bez zbytečného prodlení.
 • Potvrzení přihlášky na vzdělávací akci obdržíte e-mailem (do 7–10 pracovních dnů) spolu s dalšími upřesňujícími informacemi.
 • Cena akreditovaného vzdělávacího programu zahrnuje školení, občerstvení v průběhu akce, tištěné podkladové materiály a psací potřeby. Cena je konečná, nepodléhá DPH (jakožto kvalifikační vzdělávací program s akreditací MŠMT v systému DVPP).
 • Účastnický poplatek hradíte na základě faktury, kterou obdržíte e-mailem z adresy iDoklad. Platba je identifikována prostřednictvím variabilního symbolu, který je třeba správně uvést při úhradě faktury. 
 • Bez provedené úhrady a připsání platby na náš účet se nelze vzdělávacího programu zúčastnit. Přihlásíte-li se těsně před akcí, postačí, prokážete-li se na místě v den konání akce dokladem o odepsání platby z vašeho účtu, popřípadě se na individuálním řešení domluvíte telefonicky s pořadatelkou akce.
 • Účast lze bezplatně zrušit nejpozději do 10 dnů před konáním akce (pozor, netýká se pobytových akcí, u nichž jsou stanoveny specifické storno podmínky, které jsou uvedeny přímo ve webovém objednávkovém formuláři!). Při zrušení účasti méně než 10 dní před konáním akce vzniká závazek uhradit celou částku. V případě, že se nemůžete vzdělávací akce zúčastnit, doporučujeme, abyste za sebe vyslali náhradního účastníka (účast není vázána na jméno, lze ji tedy přenést na jinou osobu, čímž se vyhnete storno poplatku).
 • Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě budete o této skutečnosti informováni e-mailem či telefonicky a účastnický poplatek vám bude vrácen v plné výši (byl-li již uhrazen), event. nabídnuta náhradní akce s převedením účastnického poplatku.
 • Dokladem o absolvování vzdělávacího programu je akreditované osvědčení, které vám zašleme elektronickou formou prostřednictvím e-mailu uvedeného v přihlášce.
 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.
 • V rámci obchodního vztahu se zavazujeme chránit vaše osobní údaje, které budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků jsou uvedeny zde.
 • Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny s označením data zahájení platnosti. Objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2019.