Vzdělávání pro školy i rodiny
Celostátní akreditovaná konference pro ředitelky a ředitele MŠ: Jak zajistit optimální fungování klíčových oblastí a procesů v MŠ

Akreditace č.j.: MSMT-27821/2019-1-850

Kdy: ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 8:40 do 16:30 h (od 8:00 do 8:40 probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: kongresový sál 4* hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1

Pro koho: pro ředitelky a ředitele mateřských škol a předškolních zařízení a jejich zástupce

ÚVOD

Program konference je koncipován tak, aby upozornil na klíčové oblasti řídicí působnosti ředitele mateřské školy či předškolního zařízení, které jsou stěžejní pro zajištění zdárného vzdělávacího procesu, v nichž však často dochází k pochybením, případně vykazují nedostatky spjaté s podceněním, nesprávným ošetřením či vyhodnocením anebo zanedbanou revizí příslušných postupů a procesů.

PLÁNOVANÝ PROGRAM A LEKTORSKÉ OBSAZENÍ

  • Soulad ŠVP a RVP PV (ŠVP jako otevřený a srozumitelně zpracovaný dokument s respektem ke vzdělávacímu obsahu, zásadám a podmínkám daným RVP PV; podání jasného a uceleného obrazu o způsobu, formách práce a poskytovaném vzdělávání v příslušné MŠ; ŠVP jako konzistentní, promyšlený a propracovaný celek napomáhající naplnit vizi vytčeného směrování a rozvoje MŠ, vhodného pedagogického stylu a strategie odpovídající integrovanému přístupu ke vzdělávání; zakomponování pravidel chování a jednání; promyšlený systém vnitřní evaluace a pedagogické diagnostiky; prostor pro individualizaci vzdělávání i spolupráci s vnějšími partnery…): doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., vysokoškolská pedagožka s bohatou lektorskou praxí a rozsáhlou publikační činností v oblasti preprimárního i primárního vzdělávání 
  • Tvorba a aktualizace školního řádu (školní řád jako významná ochrana ředitele i pedagogických pracovníků MŠ, zásady a pravidla jeho tvorby, zohlednění aktuálních legislativních i provozních změn, seznámení rodičů/zákonných zástupců se ŠŘ, práva, povinnosti a pravidla vzájemných vztahů všech účastníků předškolního vzdělávání, problematika GDPR, upřesnění podmínek pro ukončení PV dítěte, organizace školního stravování, zacházení s majetkem školy, zásady BOZP…): Jarmila Kotrbová, lektorka s více než třicetiletou praxí ve funkci ředitelky mateřské školy, dlouholetá členka OMEP a APV  
  • Hlavní zásady práce s kolektivem (efektivní nastavení organizační struktury MŠ, kritéria výběru pedagogických pracovníků, definování kompetencí pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, delegování funkcí, oblast DVPP, motivace, rozvoj a hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktních situací, možnosti mentoringu, koučinku, mediace i facilitace…): Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  
  • Klima školy a ošetření adaptačního procesu (bezpečné sociální prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče; tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče; odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy; možnosti měření klimatu MŠ; zásady adaptace dítěte na MŠ, nastavení jejího průběhu…): Mgr. Ludmila Šprachtová, bývalá dlouholetá ředitelka fakultní mateřské školy, mentorka, lektorka programů DVPP, členka výboru APV 
  • Principy a nástroje kvalitní komunikace mezi školou a rodinou (metody, formy a příklady efektivní komunikace mezi rodiči/zákonnými zástupci a školou; zásady bezpečné komunikace; příklady problémových situací; rizika slovní komunikace; kde hledat pomoc v případě selhání komunikačních nástrojů; zpětná vazba v oblasti komunikace…): Mgr. Kamila Bobysudová, zkušená lektorka a poradkyně s pedagogickou praxí, specializující se na oblast koučování, supervize, mentoringu a tutorování  

CÍL KONFERENCE

Smyslem konference je pomoci ředitelům mateřských škol (a jejich zástupcům) kvalitně nastavit, průběžně revidovat, ošetřovat a kontrolovat stěžejní oblasti, jež utvářejí celkový obraz i „značku“ školy a bezprostředně se podílejí na hladkém průběhu výchovně-vzdělávacího procesu. Zároveň mohou přispět k bezproblémové komunikaci všech zúčastněných (rodičů, dětí, pedagogů, zřizovatele), optimálnímu řešení konfliktních situací a též otevřít cestu k zapojení mateřské školy do širšího komunitního společenství.

CENA A BENEFITY KONFERENCE

Cena konference činí 2290 Kč (neobsahuje žádné skryté poplatky, nepodléhá DPH). Při přihlášení 2 a více účastníků z jedné školy/organizace získá každý 10% slevu, a zaplatí tudíž pouze 2090 Kč. Kromě informačně nosného programu v podání zkušených lektorek s bohatou pedagogickou i řídicí praxí se můžete těšit na chutné občerstvení (dva coffee breaky, rautový oběd), vytištěné osnovy přednášek, dárky od partnerů, osobní dárek od pořadatelky konference a závěrečné losování o zajímavé ceny. Do deseti dnů od data konání akce obdržíte osvědčení potvrzující absolvování této akreditované konference v rámci DVPP a přístup ke stažení veškerých materiálů v elektronické podobě.

 

NA KONFERENCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE.

 

 

Mediálním partnerem konference je časopis Řízení školy.