Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy

 

Seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy

Kdy: pondělí 25. září 2017, 9.00–15.30 h (od 8.00 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: aula ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

Lektorka: Mgr. Ludmila Šprachtová

 

Ředitelka mateřské školy je typickým příkladem multifunkční bytosti. Zastává mimo jiné roli manažerky, učitelky, personalistky, rozpočtářky, bezpečnostního technika, úřednice či fakturantky a všech svých profesních rolí se musí zhostit se ctí, erudicí a nasazením. Ve své pozici navíc čelí skutečně mimořádné odpovědnosti – vůči dětem, jejich zákonným zástupcům, zřizovateli i vůči kolegům. Kromě toho musí být připravena na kontroly České školní inspekce, a to opět v několika oblastech a na několika úrovních…

Potřebujete-li se ujistit, že máte v pořádku veškerou důležitou dokumentaci, že se dokonale orientujete ve všech stěžejních pracovních povinnostech a že neselžete v žádné své profesní (ani životní) roli, pak se přihlaste na náš navýsost praktický seminář, který získal akreditaci MŠMT. Seminář povede vaše zkušená kolegyně Mgr. Ludmila Šprachtová, která funkci ředitelky mateřské školy zastávala dlouhých 27 let, a navíc byla aktivní i v dalších profesních organizacích a projektech zaměřených na oblast předškolního vzdělávání a výchovy.

 

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Dopolední blok:

 • Co obnáší působení ve funkci ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky: stále ještě učitelka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečnostní technik, fakturantka, úřednice, mluvčí organizace).
 • Co je stěžejní pro roli ředitelky. Využívání delegování funkcí, spolupráce s odborníky.
 • Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy (ze kterých dokumentů vyplývá).
 • Začínající ředitelka v původní mateřské škole versus v jiné mateřské škole. Navazování na image školy, vytváření vlastní vize (pozorování – stanovení kritérií, vyhodnocování, příprava a realizace změn).
 • Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče; tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče; odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby).

 

Odpolední blok:

 • Kontrolní činnost ředitelky (u pedagogických pracovníků: třídní agenda, využití pracovní doby učitelky, obsah a způsob pedagogické práce učitelek: hospitace, profesní portfolia učitelek, koučování; u ostatních zaměstnanců).
 • Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad; participace zaměstnanců školy na tvorbě vnitřních dokumentů školy).
 • Pro zřizovatele v roli statutárního zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování do žádostí o grant), a podle školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz).
 • Spolupráce s rodiči (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití spolku rodičů ke kvalitě vzdělávání).
 • Ostatní životní role ředitelky mateřské školy (manželka, matka, dcera), tak aby nebyly na úkor role ředitelky.

 

CÍL SEMINÁŘE

Vzdělávacím cílem semináře je pomoci začínajícím ředitelkám zorientovat se v požadavcích na jejich funkci, sdělit jim zkušenosti z praxe a doporučit jim vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na práci ředitelky mateřské školy (aby mohly korigovat své představy s realitou), aby dobře zvládly roli ředitelky mateřské školy, aby je jejich práce uspokojovala a vyhnuly se zbytečným nesnázím, nástrahám a kolizím.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Ludmila Šprachtová

 • V roce 1976 dokončila denní čtyřleté studium oboru předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
 • V letech 2006–2008 studovala školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Od září 1976 učila v mateřské škole, od září 1989 do července 2016 byla ředitelkou Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, která je zařazena v síti mateřských škol podporujících zdraví a je fakultní mateřskou školou.
 • Podílela se na založení profesní organizace Asociace předškolní výchovy, která vznikla v roce 1992, do listopadu 2016 byla její místopředsedkyní, v současné době je členkou její rady.
 • V letech 1998 a 1999 byla členkou řešitelského týmu projektu MŠMT Kurikulum pro mateřské školy zaměřené na podporu zdraví.
 • Je spoluautorkou odborných publikací (Havlínová, M. a kol.: Zdravá mateřská škola, Praha 1995; Lacinová, Havlová, Šprachtová, Šromotová: Co dělají mateřské školy v Norsku pro zdravý vývoj dětí aneb Nikdo není malý, Kroměříž 1998; Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpora zdraví v mateřské škole, Praha 2000, aktualizované vydání 2006) a publikuje v odborném tisku.
 • Přednáší o problematice právní subjektivity mateřských škol, zpracování dokumentace mateřské školy, posilování zdravého životního stylu v mateřských školách a spolupráci s rodiči.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na nám. Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč (cenu uvádíme bez skrytých poplatků, tedy včetně 21% DPH). V ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení (dva coffee breaky + káva, čaj a voda po celý den), které bude založeno přímo v prostorách auly, a teplý oběd dle objednávky pořadatelky semináře v jídelně ZŠ (mimo čas pravidelných obědů). Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály, psací potřeby a dárek a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře akreditovaného MŠMT.