Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky MŠ

akreditace č. j.: MSMT-1341/2017-1-143

Kdy: čtvrtek 10. října 2019, 8.30–15.30 h (od 8.00 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zrakunám. Míru 19, Praha 2

Lektorka: Jarmila Kotrbová

 

Zkušené ředitelky a ředitelé mateřských škol velmi dobře vědí, že tvorbu školního řádu se rozhodně nevyplatí podceňovat. Tento důležitý, ba přímo klíčový dokument je nejen předmětem kontroly ze strany České školní inspekce, ale slouží též jako významný nástroj při komunikaci a jednání se zákonnými zástupci dětí. Kromě toho se ve vypjatých, konfliktních či problematických situacích může stát jedin(ečn)ou ochranou ředitelky a ředitele MŠ, obzvláště pokud jeho obsah konzultovali s právníkem zaměřeným na oblast školství, popřípadě i s dalšími odborníky (např. bezpečnostním technikem).

S ohledem na časté změny školského zákona, prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů se školní řád stává velice živým dokumentem, v němž musejí být veškeré relevantní a závazné změny promítnuty, s náležitou péčí implementovány a s jistotou rovněž aplikovány v praxi, což mnohdy nebývá ani snadný, ani rychlý proces.

Pakliže chcete mít jistotu, že postupujete v souladu se závaznou legislativou, že jste nic důležitého neopomněli do školního řádu zařadit, že vám dokáže poskytnout ochranu skutečně ve všech záludných situacích, neměli byste si nechat ujít celodenní, vysoce prakticky zaměřený seminář, který vás krok za krokem provede procesy a úskalími tvorby i úprav školního řádu.

Seminář povede Jarmila Kotrbová, která více než tři dekády působila jako ředitelka Mateřské školy a speciální mateřské školy Korycanská v Praze 8, a na základě vlastní neblahé a velice náročné zkušenosti osvětlí, jak nesmírně důležité je mít školní řád v naprostém pořádku, vypracován s maximální pečlivostí a co nejpodrobněji.

 

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Celodenní seminář seznámí účastníky s tvorbou a úpravami školního řádu coby významného právního dokumentu sloužícího jako ochrana ředitele i ostatních pedagogických pracovníků MŠ a zavazujícího zákonné zástupce dětí k plnění určitých povinností a dodržování příslušných pravidel zakotvených ve školním řádu.

Dopolední blok:

 • Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 • Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
 • Školní řád a GDPR
 • Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole
 • Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 • Organizace školního stravování

 Odpolední blok:

 • Povinné předškolní vzdělávání, podmínky vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou 
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Podmínky BOZP
 • Zacházení s majetkem školy
 • Závěrečná ustanovení (účinnost, platnost, změny a dodatky ŠŘ)

 

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je upozornit na důležitost pečlivé tvorby a pravidelné revize (popř. i konzultace s právníkem) klíčového právního dokumentu sloužícího potřebám hladkého provozu MŠ a působícího zároveň jako významná ochrana řídícího pracovníka i pedagogů. Jde zároveň o dokument stanovující určité povinnosti a určující pravidla vzájemných vztahů mezi MŠ a zákonnými zástupci dětí, v němž by právě tyto náležitosti měly být zakotveny.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Jarmila Kotrbová

 • Absolventka SEŠ a SPgŠ, do června 2019 ředitelka MŠ Korycanská v Praze 8.
 • Od roku 1975 pracovala na Praze 8 (do r. 1988 v MŠ Ústavní jako učitelka, od září roku 1988 jako ředitelka v MŠ Korycanská). V roce 2001 bylo k její mateřské škole přiděleno odloučené pracoviště – mateřská škola pro děti zdravotně znevýhodněné.
 • Od roku 1987 je členkou OMEP (Mezinárodní organizace pro předškolní výchovu).
 • V roce 2002 byla zvolena předsedkyní ČV OMEP a na tomto postu působila až do roku 2010. Po skončení volebního období je nadále členkou předsednictva.
 • Od roku 1995 pořádala výměnné stáže pro učitelky a ředitelky mateřských škol za podpory MŠMT a města Düsseldorf. Tato výměna byla ukončena v roce 2000.
 • Dlouhodobě působila v poradním sboru MŠMT pro předškolní výchovu a vzdělávání.
 • Je členkou Asociace pro předškolní výchovu, spolupracuje s ostatními předškolními profesními organizacemi a snaží se podílet se na připomínkování zákonů a vyhlášek pro oblast předškolního vzdělávání.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. V ceně semináře je zahrnuto celodenní rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psací potřeby a do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře.

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!